Who Does What logo

Assignment of Responsibilities under the
Public Service Management Act 1997

 

 

 

Text Size

A- A A+

 

Department of Agriculture, Food and the Marine logo  Department of Agriculture, Food and the Marine

 

 

Is eagraíocht ilfheidhmeach í an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a chuireann réimse leathan seirbhísí ar fáil go díreach agus freisin trí shainghníomhaireachtaí stáit atá ag feidhmiú faoina cúram.

Tá bonn leathan agus éagsúil custaiméirí ag an Roinn lena n-áirítear feirmeoirí, tomhaltóirí cáiníocóirí, próiseálaithe bia agus oibreoirí tráchtála eile, iadsan atá bainteach le hiascach farraige, foraoiseacht, bithfhuinneamh, taighde chomh maith le hinstitiúidí éagsúla AE, Comhlachtaí Stáit eile agus sainghrúpaí leasa.

Is é misean na Roinne forbairt inmharthana na hearnála mara agus agraibhia a threorú agus cur a mhéid agus féidir le forbairt eacnamaíochta na tíre agus leis an timpeallacht nádúrtha.

Chun a shainordú a chomhlíonadh tugann an Roinn faoi réimse feidhmeanna lena n-áirítear:

 • Forbairt agus comhairle beartais maidir leis na réimsí ar fad a bhfuil an Roinn freagrach astu;
 • Ionadaíocht ag idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta  - go háirithe idirbheartaíochtaí AE -  agus náisiúnta;
 • Scéimeanna AE chun tacú le Talmhaíocht, Bia, Iascaigh, Foraoiseacht agus Timpeallacht Tuaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm;
 • Monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar ghnéithe de Shábháilteacht Bia;
 • Rialú agus iniúchadh ar chaiteachas poiblí atá faoina smacht;
 • Na tionscail talmhaíochta, iascaigh agus bia a rialú trí reachtaíocht náisiúnta agus AE;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar shláinte agus leas ainmhithe agus ar fholláine plandaí agus iad a rialú;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar Chomhlachtaí Stáit atá rannpháirteach sna réimsí seo a leanas agus iad a threorú

          - oiliúint agus comhairle taighde

          - forbairt agus cur chun cinn margaí

          - rialú agus forbairt tionscail

          - gníomhaíochtaí tráchtála;

 • Seirbhísí tacaíochta a sholáthar go díreach do lucht Talmhaíochta, Iascaigh, Bia agus Foraoiseachta.

 

The Department of Agriculture, Food and the Marine is a multi-functional organisation which provides a wide range of services directly and also through specialist state agencies operating under its aegis.
The Department has a wide and diverse customer base which includes farmers, taxpayers consumers, food processors and other commercial operators, those involved in sea fishing, forestry, bio-energy, research as well as diverse EU institutions, other State Bodies and special interest groups.
The Department’s mission is to lead the sustainable development of the agri-food and marine sector and to optimise its contribution to national economic development and the natural environment.

In carrying out its mandate the Department undertakes a variety of functions including:

 • Policy advice and development on all areas of Departmental responsibility;
 • Representation in international - especially EU -  and national negotiations.;
 • Development and implementation of national and EU schemes in support of Agriculture, Food, Fisheries, Forestry and Rural Environment;
 • Monitoring and controlling aspects of Food Safety;
 • Control and audit of public expenditure under its control;
 • Regulation of the agriculture, fisheries, and food industries through national and EU legislation;
 • Monitoring and controlling animal and plant health and animal welfare;
 • Monitoring and direction of State Bodies engaged in the following areas

          - research training and advice

          - market development and promotion

          - industry regulation and development

          - commercial activities;

 • Direct provision of support services to Agriculture, Fisheries, Food and Forestry.