Who Does What logo

Assignment of Responsibilities under the
Public Service Management Act 1997

 

 

 

Text Size

A- A A+

 

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht logo  Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Déanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoirseacht ar chaomhnú, ar bhuanchoimeád, ar chosaint agus ar chur i láthair oidhreacht agus chultúr na hÉireann. Is iad ár spriocanna oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn, úsáid na Gaeilge a bhrú chun cinn agus tacú le forbairt inbhuanaithe na n-oileán.

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil do líon áirithe Comhlachtaí agus Gníomhaireachtaí Stáit le freagrachtaí a bhaineann le gnéithe éagsúla de shainchúram na Roinne agus oibríonn sí leis na comhlachtaí agus gníomhaireachtaí sin chun cur chuige comhordaithe a chinntiú i dtaobh sainordú na Roinne a chomhlíonadh.

Déanann an Roinn urraíocht freisin ar dhá cheann de na sé chomhlacht forfheidhmithe trasteorann a bunaíodh faoi théarmaí an Achta um Chomhaontú na Breataine - na hÉireann 1999.

 

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht oversees the conservation, preservation, protection and presentation of Ireland’s heritage and cultural assets. Our goals are to promote and protect Ireland’s heritage and culture, to advance the use of the Irish language and to support the sustainable development of the islands.

The Department funds a number of State Bodies and Agencies with responsibilities relating to various aspects of the Department’s remit and works with these bodies and agencies to ensure a co-ordinated approach to fulfilling the Department’s mandate.

The Department is also a co-sponsor of two of the six cross-border implementation bodies established under the terms of the British-Irish Agreement Act 1999.