Who Does What logo

Assignment of Responsibilities under the
Public Service Management Act 1997

 

 

 

Text Size

A- A A+

 

Property Registration Authority logo  Property Registration Authority

 

 

The Property Registration Authority (PRA) is the State organisation responsible for the registration of property transactions in Ireland. Our role is to provide a system of registration of title (ownership) to land, which is comprehensive and readily accessible. Our mission is to safeguard property rights and facilitate property transactions by maintaining and extending a comprehensive system of registration of title in Ireland. The main functions of the PRA are to manage and control the Land Registry and the Registry of Deeds and to promote and extend the registration of ownership of land. The PRA also operates the Ground Rents Purchase Scheme under the Landlord and Tenant Acts.

The PRA was established on 4 November 2006 under the provisions of the Registration of Deeds and Title Act 2006. The Authority itself comprises 11 members who are representative of the main users and consumers of property registration services.

Liz Pope is the Chief Executive of the PRA.

 

Is é an tÚdarás Clárúcháin Maoine (ÚCM) an eagraíocht stáit atá freagrach as clárú idirbhearta maoine in Éirinn. Is é ár ról ná córas clárúcháin teidil (úinéireachta) ar thalamh a chur ar fáil, atá cuimsitheach agus inrochtana go saoráideach. Is é ár bunchuspóir ná cearta maoine a chosaint agus idirbhearta maoine a héascaigh trí córas clárúcháin teidil cuimsitheach a choimeád agus a chur chun cinn in Éirinn. Na príomfheidhmeanna atá ag an ÚCM ná bainistiú agus rialú a dhéanamh ar Chlárlann na nGníomhas agus ar Chlárlann na Talún agus an córas clárúchán um theideal maoine a fhorleathnú agus a chur chun cinn. Feidhmíonn an ÚCM scéim bhunchíosanna freisin faoi na hAchtanna um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí.

Bunaíodh an ÚCM ar an 4 Samhain 2006 faoi fhorálacha an Achta um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006. Tá 11 baill san Údarás san iomlán atá ionadaitheach do phríomhúsáideoirí agus do phríomhthomhaltóirí na seirbhísí clárúcháin maoine.

Is í Liz Pope Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an ÚCM.