Who Does What logo

Assignment of Responsibilities under the
Public Service Management Act 1997

 

 

 

Text Size

A- A A+

 

Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media logo  Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

 

 

 

Organisation information

Introduction
The Department's mission is to:

 • Support the tourism industry in increasing revenue and employment through enhancing competitiveness and through marketing and product development;
 • Promote, nurture and develop Ireland's culture and arts;
 • Support and promote the use of the Irish language and to facilitate the development of the Gaeltacht;
 • Contribute to a healthier and more active society by promoting sports participation, and by supporting high performance and the provision of facilities;
 • Develop broadcasting and media policy, including online safety legislation, and to provide oversight of the BAI, RTÉ and TG4.

Department Structure
The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media is made up of four divisions: 

 • Tourism Division and Sport Division;
 • Culture and Arts Division;
 • Gaeltacht Division; and
 • Media and Corporate Affairs Division;

 

Eolas eagraíochta

Réamhrá
Is é misean na Roinne:

 • Tacaíocht a chur ar fáil don tionscal turasóireachta trí iomaíochas a neartú agus trí mhargaíocht agus tríd an tionscal agus earraí a fhorbairt chun ioncam agus fostaíocht a mhéadú;
 • Ealaíona, cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur chun cinn, a chothú agus a fhorbairt;
 • Tacú le húsáid na Gaeilge agus í a chur chun cinn; agus forbairt na Gaeltachta agus na nOileán a éascú;
 • Cur le sochaí atá níos folláine agus níos gníomhaí trí rannpháirtíocht sa spórt a chur chun cinn agus trí thacaíocht a thabhairt do spórt ardfheidhmíochta agus trí shaoráidí a chur ar fáil;
 • Beartas craoltóireachta agus meán a fhorbairt, lena n-áirítear reachtaíocht i ndáil le sábháilteacht ar líne agus as maoirseacht a dhéanamh ar an BAI, ar RTÉ agus ar TG4.

Struchtúr na Roinne
Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán comhdhéanta de cheithre rannán: 

 • An Rannán Turasóireachta agus an Rannán Spóirt;
 • An Rannán Cultúir agus Ealaíon;
 • An Rannán Gaeltachta; agus
 • An Rannán Meán agus Gnóthaí Corparáideacha;